LEGAL

Algemene Voorwaarden

Hieronder hebben wij in begrijpelijke taal de belangrijkste onderdelen uit onze algemene voorwaarden voor hosting aangegeven. De formele vorm kunt u schriftelijk bij ons opvragen.

Plaatsen van de website

 • De inhoud van de website die u plaatst dient te voldoen aan de algemene maatschappelijke normen. Porno-websites en websites die lezers aanzetten tot illegale activiteiten zijn niet toegestaan. Extin heeft het recht om te beoordelen of een website acceptabel is of niet.
 • De website die u plaatst moet zodanig zijn ingericht dat anderen niet van de website gebruik kunnen maken om hacking-activiteiten of andere inbreuk op de servers van Extin of van anderen te plegen.
 • Extin verleent u de toegang tot onze servers om uw website op het internet te kunnen zetten. Het is niet toegestaan om die toegang te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om inbreuk te plegen op de Extin webservers.
 • Het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail (spammen) via de Extin servers is niet toegestaan.

Als wij merken dat een klant één van bovenstaande regels overtreedt, dan hebben wij het recht om de website per direct van het internet te verwijderen.

Dataverkeer

Het dataverkeer is vastgelegd aan de hand van het gekozen hostingspakket. Zorgt een website voor een stelselmatige overschrijding van het aangegeven limiet, zal Extin contact met de website eigenaar opnemen. Uitbreiding van het pakket of extra ruimte op het dataverkeer kan daaropvolgend worden vastgelegd.
In het geval van stelselmatige overschrijding zonder overeenkomst op pakket- of ruimte uitbreiding, heeft Extin het recht om deze website van het internet af te halen.

Betaling

Extin factureert het jaarlijkse bedrag voor de domeinregistratie en eventuele hosting vooraf. Een jaar na registratie ontvangt u van ons een nieuwe factuur en wordt u daar per email over ingelicht.

Opzeggen

Een opzegging van een domeinnaam moet uiterlijk één maand voordat de domeinnaam vervalt bij ons binnen zijn. De datum waarop de domeinnaam vervalt kunt u opvragen of vinden op uw laatste factuur. U kunt uw domeinnaam eenvoudig opzeggen door een mail te sturen met daarin uw opzegging. U ontvangt van ons een bevestiging van de opzegging.

Klantgegevens

Extin zal de klantgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. Wel moeten wij voldoen aan de eis van SIDN dat elk domein is voorzien van accurate persoonsgegevens. Wij hebben geen controle over wat SIDN doet met deze gegevens. Wilt u bijvoorbeeld dat uw naam en adres niet op te vragen zijn via het internet, dan moet dat officieel worden aangevraagd bij SIDN.

Notice-and-Takedown procedure

Extin host een grote diversiteit aan websites met verschillende content. Het kan voorkomen dat iemand een klacht heeft over bepaalde inhoud op één van deze websites.
Dit kan een klacht zijn over een gebruikte foto, een stukje tekst of andere inhoud. Op het moment dat er klachten komen over content die in strijd zou zijn met de wet, zullen wij deze klacht in behandeling nemen conform onze NTD procedure.

Over deze procedure leest u hieronder meer.

De NTD procedure

 • Alle klachten dienen te worden ingediend via deze link. Vermeld als onderwerp "Notice and Takedown". Wij verzoeken u verder de volgende gegevens te vermelden, omdat deze nodig zijn om een correcte melding te kunnen maken richting de klant;

  • Naam (persoon en/of organisatie) van de klager (wordt niet vermeld aan de klant)
  • Domein waarvoor de NTD procedure wordt gestart.
  • Een duidelijke klachtomschrijving.
  • De exacte locatie op de website waar naar wordt verwezen in de klacht.

 • Extin stuurt de klacht door naar de klant met het verzoek daarop schriftelijk te reageren. De reactie van de klant wordt teruggestuurd naar de klager. Hiervoor heeft de klant 14 kalenderdagen de tijd.
  Bij het uitblijven van een reactie van de klant zal Extin de klacht zelf beoordelen, al dan niet in overleg met onze juridische adviseur.

 • Als de klager daarna nog steeds van mening is dat de uiting tegen de wet is, dient hij dat bij Extin aan te geven. Hij moet daarbij een beargumenteerd weerwoord op de reactie van de klant meesturen.

 • Extin beoordeelt of de klacht juist is, op basis van de uiting zoals gepubliceerd, de klachtomschrijving, de reactie van de klant en het beargumenteerde weerwoord daarop.

 • Als de klacht als gegrond wordt beoordeeld, zal Extin de uiting blokkeren of ontoegankelijk maken voor anderen dan de beheerder van de betreffende website. De enige uitzondering hierop is als de klant in zijn weerwoord heeft aangegeven de klacht bij de rechter aan te zullen vechten. In dat geval worden klant en klager aan elkaar gekoppeld en speelt Extin hier geen verdere rol in.

 • Als Extin redelijke twijfel heeft over de juistheid van de klacht, wordt deze afgewezen. Klager en klant worden hierover geïnformeerd.

Anti-spam policy

De Spam policy voor het gebruik van onze diensten is om de beschikbaarheid van de geboden internet diensten te kunnen garanderen. U dient u zich te houden aan de Nederlandse wetgeving inzake het versturen van e-mailberichten. U dient zich ook te houden aan onze Anti-Spam Policy. Heeft u twijfels of uw gebruik voldoet aan deze regels, dan kunt u contact met ons opnemen om dit te laten inventariseren.

Definitie van spam

Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel: e-mail die ongevraagd (unsolicited) en in grote hoeveelheden (bulk) wordt verzonden. Ongevraagd betekent dat de ontvanger van de e-mail niet vooraf aantoonbare, expliciete en op elk moment intrekbare toestemming voor de verzending van de mailing heeft verleend. Bulk houdt in dat de e-mail deel uitmaakt van een grotere hoeveelheid e-mails die elk substantieel identiek zijn. Een e-mail is pas spam als aan beide criteria wordt voldaan.

Opmerkingen over de definitie van spam

E-mail die ongevraagd én in bulk verstuurd is, is spam. Beide criteria moeten van toepassing zijn om de term "spam" van toepassing te laten zijn. E-mail die ongevraagd wordt verzonden is normaal en geaccepteerd: denk bijvoorbeeld aan persoonlijk contact of een offerte aanvraag. E-mail die in bulk verstuurd wordt is ook normaal en geaccepteerd: denk aan nieuwsbrieven waarvoor de ontvanger zich zelf heeft opgegeven. Alleen e-mail die zowel ongevraagd is én als in bulk wordt verzonden, is onacceptabel.

Bulk heeft twee voorname kenmerken: het is in ieder geval meer dan 1 en de e-mails zijn substantieel identiek. Let er ook op dat ongevraagd niet hetzelfde is als ongewenst. Bij het bepalen of een bericht spam is speelt de inhoud in principe geen rol. Het gaat om toestemming, niet om inhoud.

Ook gevraagde e-mail kan ongewenst worden en de verleende toestemming kan dan ook op elk ogenblik worden ingetrokken. De verleende toestemming moet doelbewust en expliciet zijn. Een verstopt en reeds aangevinkt hokje op een webformulier maakt nog niet dat iemand ook doelbewust en expliciet toestemming verleend.

Wat is de goede manier om een mailinglijsten te versturen per e-mail?

Een bulk mail mag alleen verstuurd worden naar ontvangers die hier expliciet en aantoonbaar om hebben gevraagd. Dit principe heet confirmed opt-in. Elke andere manier van bulk mail (opt-out./ opt-in) is binnen ons netwerk niet toegestaan en heet dus spam. Eigenaren van e-mail adressen moeten dus expliciet en aantoonbaar toestemming geven voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist. Wordt deze toestemming niet gegeven, zijn de te ontvangen e-mails van de mailinglist op te vatten als spam.

Hoe geeft een eigenaar van een e-mail adres expliciet toestemming voor het ontvangen van e-mails via een mailinglist? Dat is te verifiëren door gebruik te maken van confirmed opt-in. Als een eigenaar van een e-mail adres zich aanmeldt voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief dan krijgt deze eigenaar een verzoek tot bevestiging hierover opgestuurd. Pas op het moment dat de eigenaar van het betreffende e-mail adres de aanmelding bevestigt, geeft hij expliciet toestemming voor het ontvangen van e-mails via die mailinglist. De eigenaar van een e-mailadres moet ten allen tijde zich via de verstuurde mailing voor volgende mailingen af kunnen melden.

Uitgangspunten

Door Spam te versturen via de Extin mailservers of de relayserver van Extin bestaat het risico dat Extin wordt opgenomen in één of meerdere blacklists. De mailservers van Extin zijn niet bedoeld voor het versturen van grote hoeveelheden mail. Het versturen van grote hoeveelheden mail is dan ook niet toegestaan via de mailservers van Extin.

Indien een cliënt veel en of grote hoeveelheden mail wenst te versturen dient “cliënt” daar zelf een mailserver voor in te richten op een aparte dedicated ( virtuele ) server. Daarbij dient “client” een mailserver zo te installeren dat deze niet open relay is. Een open relay is een mailserver die mail van buiten zijn eigen domein accepteert en doorstuurt naar e-mailadressen buiten zijn eigen domein. Extin zal servers die open relay zijn, zonder voorafgaande waarschuwing afkoppelen. Uiteraard dient "client" zich dan alsnog aan de nederlandse wetgeving te houden.

Hoe behandelt Extin spamklachten?

Indien Extin klachten ontvangt over spam, zal Extin beoordelen of de spam-klacht terecht is of niet. Aangezien Extin haar cliënten verplicht via confirmed opt-in te werken, kan aan u naar de bevestiging (opt-in) van de klagende partij gevraagd worden. Als u deze bevestiging niet kunt overleggen, beschouwt Extin de mail als spam.

Overigens ontvangt de spammer hooguit één waarschuwing, die direct opgevolgd dient te worden. Bij herhaling wordt de dienst afgesloten. Indien de spammer een "bekende" is, wordt de dienst zonder waarschuwing direct afgesloten.

Kosten door spam

Extin zal de kosten en eventuele schade veroorzaakt door het versturen van Spam door “Client”, op “Client” verhalen.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de ACM.

Hacking / Portscans Policy

Gebruikers van de systemen en infrastructuur van Extin dienen zich onthouden van iedere poging om, op welke wijze dan ook, ongeautoriseerd geautomatiseerde systemen van derden onbevoegd binnen te dringen, zich toegang te verschaffen tot gegevens die niet voor de gebruiker bestemd zijn, in te loggen op een server of account waartoe de gebruiker niet bevoegd is c.q. geen rechten heeft.

Gebruikers van de systemen en de internetinfrastructuur van Extin dienen zicht te onthouden van alle activiteiten, van welke aard en uitingsvorm ook, die gericht zijn op het testen van de beveiliging van de systemen en/of infrastructuur van Extin en/of netwerken, servers en bestanden van derden op het internet.

Gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Extin dienen zich onthouden van alle activiteiten die inbreuk kunnen maken op de diensten van Extin zoals DoS-attacks. Hieronder wordt ook onder meer inbegrepen het genereren van een "overstroom/flooding" van dataverkeer, opzettelijke pogingen om een dienst te overbelasten en pogingen om een dienst te laten "crashen".

Gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Extin dienen zich te onthouden van het gebruik van programma's, scripts, commando's of boodschappen van welke inhoud ook, ontworpen om in te breken in het internetverkeer van derden. Dit verbod geldt niet voor statistische metingen op de eigen websites.

Portscans kunnen schadelijk zijn voor de internetomgeving, en worden in de internetwereld als een agressieve handeling opgevat. Portscans kunnen derhalve afbreuk doen aan de goede reputatie van Extin als internetprovider. Gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Extin zullen zich derhalve dienen te onthouden van portscans.

In het geval een gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Extin zich schuldig maakt aan actieve portscans, heeft Extin het recht haar dienstverlening aan deze gebruiker met onmiddellijke ingang op te schorten, totdat overleg met de bewuste gebruiker tot een voor Extin bevredigende oplossing heeft geleid om herhaling te voorkomen. Wordt een dergelijke oplossing niet bereikt, dan behoudt Extin zich het recht voor de dienst geheel te staken en de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Contact:

appbar.location.roundPostbus 159, 8251AD Dronten

appbar.phone(0321) 848688 

appbar.atinfo@extin.eu

Overig:

appbar.lightbulbFAQ